egipatske piramide

i. e. s. edwards

odlomak iz knjige

press materijal

Izdavač: Blum
Prevod: Boris Todorović
Godina izdanja: 2021.
Broj strana: 327
Povez: Broširano
Format: 20 x 13 cm
Pismo: Latinica
ISBN: 978-86-6070-006-5
Cena: 999 RSD
Cena sa popustom: 899 RSD

„Egipatske piramide” su ključno delo nauke o piramidama koje već decenijama privlači pažnju, kako akademaca tako i šire čitalačke publike

Ovo delo svakako predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća na polju proučavanja egipatskih piramida. Već decenijama je nezaobilazna literatura studentima egiptologije širom sveta, ali zbog svog pitkog jezika i logičkog pristupa i dalje je omiljena knjiga i nas običnih čitalaca, zaljubljenika u kulturu i istoriju drevnog Egipta.

Ovde su obrađena sva najznačajnija pitanja: koliko faraona je podiglo svoje monumentalne grobnice; kako su uopšte građene piramide; kakvi su bili pogrebni običaji? Uz mnoštvo fotografija i crteža ovo će izdanje svakako zadovoljiti i zahtevnije čitaoce, one koji prvi put žele da se upoznaju sa drevnim piramidama, ali i stručnjake koji su tragali za sistematičnim pregledom jedne tako kompleksne i misteriozne teme koja zaokuplja ljudsku maštu već duže od 45 vekova.

Blum izdavaštvo

Dr I. E. S. Edwards rođen je u Lon­do­nu 1909. Obra­zo­va­nje je ste­kao na Mer­chant Taylor’s School i na Gon­vil­le i Cai­us kole­džu, Cam­brid­ge, gde je bio sti­pen­di­sta kole­dža i poča­sni član tog uni­ver­zi­te­ta. Godi­ne 1934. dobio je posta­vlje­nje u Bri­tish Muse­u­mu i postao kustos egi­pat­skih anti­kvi­te­ta 1955. Bavio se isko­pa­va­nji­ma sa Druš­tvom za istra­ži­va­nje Egip­ta, u Egip­tu i u Suda­nu, a bio je i pot­pred­sed­nik tog druš­tva.

Godi­ne 1948. dobio je T. E. Peet Tra­vel­ling Pri­ze Uni­ver­zi­te­ta u Liver­pu­lu i bio je gostu­ju­ći pro­fe­sor egip­to­lo­gi­je na Brown uni­ver­zi­te­tu, u Pro­vi­den­ceu, u Rho­de Islan­du, od 1953. do 1954. Nje­go­ve osta­le publi­ka­ci­je bave se uglav­nom egi­pat­skim jezi­kom, a tako­đe je bio i jedan od ured­ni­ka Cam­brid­ge Anci­ent History (dopu­nje­nog izda­nja). Dr Edwards iza­bran je za čla­na Bri­tan­ske Aka­de­mi­je 1962. Umro je 24. sep­tem­bra 1996.

Ostala izdanja iz ove edicije: